Tag Archives: บดอัด

ชนิดของดิน ที่ใช้ในการถมดินเพื่อการบดอัด

ในการบดอัดดินนั้น เราจำเป็นต้องเลือกวัสดุที่ดี และ ถูกต้องจึงจะสามารถถมดินเพื่อบดอัดให้มีความแน่นได้ดี จะต้องขึ้นกับวัสดุที่ดีสำหรับการบดอัดด้วย แต่การบดอัดดินให้แน่นอาจมีผลกับการปลูกต้นไม้ เพราะดินที่แน่นจนเกินไปจะทำให้ต้นไม้ขึ้นได้ยาก โดยการบดอัดแน่นจะต้องเลือกเริ่มต้นวัสดุที่แห้งในการถมดิน ได้แก่ ดินลูกรัง ดินดาน ดินซีแล็ค หน้าดิน จะมีความแห้งพอ และ มีการคงรูปที่จะบดอัดได้ดี สำหรับ ดินดำ หรือ ดินเปียกนั้น เป็นดินชั้นล่างรองจากหน้าดินลงไป จนเป็นดินที่มีความชื้นตลอดเวลาเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นเป็นชั้นที่กักเก็บน้ำฝนในตัวดิน จะต้องนำมาตากให้แห้งเสียก่อนจึงจะบดอัดได้

วิธีการถมดิน บดอัดแน่น ด้วยไดนาแพค

แต่วัสดุแต่ละชนิดก็ยังคงมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป เมื่อโดนน้ำ หรือ ฝนตก ซึ่งการอิ่มตัวของน้ำ ในแต่ละวัสดุจะทำให้วัสดุดินแต่ละชนิดมีการเปลี่ยนรูปได้แตกต่างกัน เช่น ดินเหนียวเมื่อโดนน้ำก็จะมีการเหนียวเกาะตัวกันเป็นก้อน แต่สามารถปั้นเป็นรูปอื่นได้ง่าย หรือ การทดสอบนี้ เรียกว่า การทดสอบค่า CBR ซึ่งย่อมาจาก California Bearing Ratio ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดก็จะมีค่า CBR ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจจะแปลง่ายๆ ว่า การเปลี่ยนรูปของวัสดุ เช่น วัสดุที่เป็นหินคลุก หรือ ทราย จะมีค่า CBR สูง เนื่องจากเมื่อโดนน้ำแล้ว หินคลุก หรือ ทราย ยังคงรับน้ำหนักได้ดี โดยไม่เปลี่ยนรูปไปมากนัก แต่ในขณะที่ดินเปียก หรือ ดินดำ หรือ ดินเหนียว ในสภาวะที่แห้ง จะเปลี่ยนรูปได้ยาก ซึ่งจะสามารถขับรถไปมาได้ เมื่อมีการเปียกน้ำฝน ดินก็จะสามารถเปลี่ยนรูปได้ง่าย โดยที่เมื่อแรงมากกระทำมากพอก็จะเปลี่ยนรูป เช่น มีเราขับรถบนดินเหนียวตอนฝกตก รถอาจจะติดหล่มได้ ซึ่งดินใต้ล้อเกิดการเปลี่ยนรูปหนีแรงกดทับ ซึ่งวัสดุที่เป็นดินเหนียว จะมีค่า CBR ที่ต่ำ ไม่เหมาะแก่การบดอัด หรือ ทำชั้นรองพื้นที่ต้องการวางน้ำหนักมากๆ การนำดินเข้าถมที่ในขั้นตอนแรก จำเป็นต้องเป็นดินแห้ง เพื่อเราสามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำในการบดอัดได้ การนำดินที่มีความชื้นเขามาจึงต้องรอให้เสียก่อน ก่อนทำการบดอัด ซึ่งดินชั้นล่างก็จะยังคงมีความชื้นอยุ่ จึงยากแก่การบดอัด

ในการบดอัดจึงต้องคำนึงถีงวัสดุที่จะนำมาใช้ในการบดอัด โดยจะเรียงวัสดุที่นิยมในการถม จากน้อยไปมากได้ดังนี้ ดินเหนียว หน้าดิน ดินดาน ดินซีแล็ค ดินลูกรัง หินคลุก ซึ่งราคาในการถม ก็จะเพิ่มในลักษณะของการเรียงแบบนี้ (แต่ขึ้นอยู่กับต่ำแหน่งของที่ดิน กับ แหล่งวัสดุ แต่ทั้งนี้ การจะถมและบดอัดให้ได้ดีจะต้องขึ้นกับชั้นความหนาด้วยของชั้นวัสดุนั้นๆ ด้วย