องค์การและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ที่ขาดการเชื่อมโยงไม่ได้

ii

องค์การและการสื่อสาร

หลากหลายสถาบันได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก องค์กรจะประสบความสำเร็จตามจุดมึ่งหมายที่ตั้งไว้ไหมนั้น ประเด็นสำคัญขึ้นอยู่กับการสื่อสาร หากการสื่อสารผิดพลาด ความหมายของสารหรือข้อมูลที่ส่งมีการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นผลที่ทำให้เกิดความล้มเหลวของงานซึ่งแน่นอนว่าต้องมีผลกระทบอย่างมากในองค์การและผลกระทบต่องานและเป้าหมายของงานนั้นๆ จึงกล่าวได้ว่า คนทุกคนย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เราต้องใช้การสื่อสารเพื่อให้เข้าใจความหมายของสิ่งนั้นๆได้ตรงกัน คนทุกคนจะมีความต่างกันหรือเหมือนกันในด้านของความคิด ทัศนคติ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความต้องการ ค่านิยม พฤติกรรม และ อื่นๆ แตกต่างกันออกไปและมีกรอบแห่งความยึดมั่นของตัวเองเมื่อแต่ละคนสื่อสารกับคนอื่น ตัวบุคคลจึงยึดแนวของตัวเองในการสื่อสาร จึงไม่สามารถคาดเดาได้ว่างผู้ที่เราต้องการจะสื่อสารนั้นเข้าใจในความหมายตรงกับสิ่งที่เราจะสื่อหรอไม่

สังคมปัจจุบันทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบต่างๆขององค์การ องค์การนับเป็นวิถีทางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่รวบรวมความรู้ความสามารถของมนุษย์ เพื่อให้เกิดผลตามความต้องการของคน เป้าหมายสำคัญของการก่อตั้งองค์การเพื่อมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกในองค์การ การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำคัญขององค์การแต่ที่สำคัญมากกว่าคือ ความเข้าใจในเรื่องของการสื่อสาร การสื่อสารจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อคนทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องนั้นเข้าใจในเรื่องของ การสื่อสารที่ดี ปัญหาใหญ่ของการปฏิบัติงานในองค์การทุกวันนี้คือการขาดประสิทธิภาพในการสื่อความสมาชิกองค์การแต่ละคนจะทำงานร่วมกันโดยอาศัยระบบการจัดอำนาจบังคับบัญชาและการแบ่งงานกันทำเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันการสื่อสารจึงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากของผู้บริหารที่จะนำมาใช้ในการตัดสินใจ เราแบ่งความสำคัญของการสื่อสารในองค์การได้ 3 ลักษณะใหญ่ๆด้วยกัน คือ การสื่อสารทำให้เกิดความหมาย การที่บุคคลมีความเข้าใจความหมายของการสื่อสารก็เพราะคนใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสารที่เหมาะสมกับข้อมูลและเหตุการณ์ที่ต้องการ การสื่อสารทำให้เกิดความคะเนความคิดกันได้ การที่บุคคลมีการติดต่อสื่อสารกันโดยการใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องมือใดๆเป็นช่วงระยะเวลาที่เนินนานจะทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถคาดคะเนการกระทำหรือความคิดกันได้ การสื่อสารทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งมีอยู่สองลักษณะคือ ประการแรกเป็นรูปแบบของการสื่อสารซึ่งมีรูปแบบที่สำคัญอยู่ สองอย่าง การสื่อสารโดยการใช้คำ และการสื่อสารที่ไม่ได้ใช้คำ
การสื่อสารกับกิจการณืขององค์การ เพื่อให้ง่ายเราจึงจำเป็นต้องแยก พิจารณากิจกรรมต่างๆออกเป็น 6 ส่วนคือ
1.การตัดสินใจ 2. ความเจริญและพิจรณา 3.ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 4. เทคโนโลยี 5.การควบคุมและการประสานงาน 6.สภาพแวดล้อม

คนทั่วไปอาจจะคิดว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่ง่าย แต่ในความเป็นจริงนั้น เรารู้เลยว่าสิ่งที่สื่อความหมายออกไปนั้นผู้ที่เราสื่อสารด้วยนั้นเข้าใจสารและการสื่อสารเหมือนเราหรือไม่ ดังนั้นการสื่อสารในองค์การจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด จำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารให้ชัดเจนก่อนที่จะทำการสื่อสารออกไป เผื่อป้องกันความผิดพลาดซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

 

imagesu images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *